iShares MSCI China UCITS ETF | ICHD (2024)

Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken en de maatstaven inzake de Betrokkenheid van het bedrijfsleven: 1ESG Fund Ratings; 2Maatstaven Index koolstofvoetafdruk; 3Onderzoek naar betrokkenheid bedrijfsleven; 4ESG gescreende Indexmethodologie; 5ESG-controverses; 6MSCI Impliciete Temperatuurstijging (ITR)

Voor fondsen met een beleggingsdoelstelling waarin ESG-criteria zijn opgenomen, kunnen er bedrijfsgebeurtenissen of andere situaties zijn waardoor het fonds of de index passief effecten aanhoudt die niet voldoen aan ESG-criteria. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie. De screening die door de indexaanbieder van het fonds wordt toegepast, kan door de indexaanbieder vastgestelde inkomstendrempels bevatten. De informatie op deze website bevat mogelijk niet alle filters die gelden voor de desbetreffende index of het desbetreffende fonds. Die filters worden uitvoeriger beschreven in het prospectus van het fonds, andere documenten van het fonds en het document met de desbetreffende indexmethodologie.

Bepaalde informatie hierin (de 'Informatie') werd verstrekt door MSCI ESG Research LLC, een geregistreerde beleggingsadviseur (een 'RIA') volgens de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940 (waaronder MSCI Inc. en dochtermaatschappijen ('MSCI')), of externe leveranciers (elk een 'Informatieverstrekker')), en mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet volledig of gedeeltelijk worden gereproduceerd of verder verspreid. De Informatie werd niet voorgelegd aan of goedgekeurd door de Amerikaanse toezichthouder SEC of een andere regelgevende instantie. De Informatie mag niet worden gebruikt om afgeleide werken of werken in verband ermee te creëren, noch vormt ze een aanbieding om te kopen of te verkopen, of een promotie of aanprijzing van een effect, financieel instrument of product of handelsstrategie, en ze kan ook niet als een indicatie of garantie worden beschouwd voor een toekomstige prestatie, analyse, prognose of voorspelling. Sommige fondsen kunnen gebaseerd zijn op of gekoppeld aan MSCI-indexen, en MSCI kan worden vergoed op basis van de activa onder beheer van het fonds of andere parameters. MSCI heeft een informatiebarrière geplaatst tussen aandelenindexonderzoek en bepaalde Informatie. Geen enkele Informatie kan op zich worden gebruikt om te bepalen welke effecten dienen te worden gekocht of verkocht of wanneer ze dienen te worden gekocht of verkocht. De Informatie wordt 'as is' verstrekt en de gebruiker van de Informatie neemt het volledige risico op zich als gevolg van zijn gebruik van de Informatie of het gebruik ervan dat hij toestaat. Noch MSCI ESG Research noch een andere Informatiepartij voorziet in verklaringen of expliciete of impliciete garanties (die uitdrukkelijk worden verworpen), noch kunnen zij aansprakelijk worden gesteld voor fouten of omissies in de Informatie, of voor schade in verband hiermee. Het voorgaande beperkt of sluit geen aansprakelijkheid uit die op basis van de toepasselijke wetgeving niet mag worden beperkt of uitgesloten.


BlackRock Advisors (UK) Limited, die wordt erkend en gereglementeerd door de Britse regelgevende instantie Financial Conduct Authority ('FCA'), met statutaire zetel te 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL, Engeland, tel. +44 (0)20 7743 3000, heeft dit document uitsluitend voor Professionele Cliënten uitgegeven. Niemand anders mag zich op de informatie hierin verlaten. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Advisors (UK) Limited. Wanneer dit document in de EER wordt uitgegeven, wordt het uitgegeven door BlackRock (Netherlands) B.V.: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: 020 – 549 5200, Handelsregister nr. 17068311. Raadpleeg de website www.blackrock.com voor meer informatie. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock (Netherlands) B.V. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc en iShares VII plc (samen 'de Vennootschappen') zijn beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal en met gescheiden aansprakelijkheid tussen hun fondsen, die krachtens de Ierse wetgeving zijn opgericht en door de centrale bank van Ierland zijn toegestaan. Meer informatie over het Fonds en de Aandelenklasse, zoals gegevens over de voornaamste onderliggende beleggingen van de Aandelenklasse en aandelenkoersen, is beschikbaar op de website van iShares via www.ishares.com, op het nummer +44 (0)845 357 7000 of bij uw makelaar of financieel adviseur. De indicatieve netto-inventariswaarde van de Aandelenklasse gedurende de dag kan worden geraadpleegd via http://deutsche-boerse.com en/of http://www.reuters.com. Deelbewijzen/aandelen van een UCITS ETF die op de secundaire markt zijn gekocht, kunnen doorgaans niet rechtstreeks aan de UCITS ETF zelf worden terugverkocht. Beleggers die geen Officieel erkende marktdeelnemers zijn, moeten aandelen op een secundaire markt kopen en verkopen met hulp van een tussenpersoon (bv. een effectenmakelaar) en kunnen hierdoor kosten en bijkomende belastingen zijn verschuldigd. Aangezien de marktprijs waartegen de Aandelen op de secundaire markt worden verhandeld, kan verschillen van de Netto-inventariswaarde per Aandeel, zullen beleggers bovendien mogelijk meer betalen dan de dan geldende Netto-inventariswaarde per Aandeel wanneer ze aandelen kopen en minder ontvangen dan de dan geldende Netto-inventariswaarde per Aandeel wanneer ze die verkopen.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc en iShares VII plc (de 'vennootschappen') zijn open-end beleggingsmaatschappijen met variabel kapitaal naar Iers recht, waarvan de fondsen afzonderlijk aansprakelijk zijn, die zijn goedgekeurd door de Ierse toezichthouder (Central Bank of Ireland).

Het beleggen in aandelen in de vennootschappen is niet per se geschikt voor alle beleggers. BlackRock geeft geen garantie op de resultaten van de aandelen of fondsen. De koersen van beleggingen (die op beperkte markten kunnen worden verhandeld) kunnen stijgen of dalen en de kans bestaat dat de belegger het ingelegde vermogen niet terugkrijgt. Uw inkomen is niet vast maar kan aan schommelingen onderhevig zijn. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Wij herinneren u eraan dat uw financiële situatie en fiscale vrijstellingen kunnen veranderen.

BlackRock doet geen uitspraken over de vraag of deze belegging geschikt is voor u en of deze aansluit bij uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. De gegeven informatie is slechts een samenvatting; beleggingen dienen te worden gedaan op basis van het huidige prospectus, dat kan worden opgevraagd bij BlackRock. Met betrekking tot genoemde producten is dit document uitsluitend bedoeld ter informatie; het dient in geen geval te worden opgevat als een beleggingsadvies of een aanbeveling, aansporing of uitnodiging om de hier genoemde effecten te kopen of te verkopen.

De vennootschappen zijn aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten als EER-icbe's met een inkomend paspoort in de zin van artikel 2:72 Wet op het financieel toezicht, en hebben derhalve toestemming aandelen aan te bieden aan het Nederlandse publiek. De vennootschappen zijn derhalve beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 2:72 van de Wet op het financieel toezicht. Bijgevolg zijn de vennootschappen, met betrekking tot die notificatie, onderworpen aan de Wet op het financieel toezicht, de voorschriften die ingevolge daarvan worden bepaald en het toezicht terzake door de Autoriteit Financiële Markten. Exemplaren van alle documenten (d.w.z. het hoofd-/parapluprospectus, het/de supplement(en), de laatste en voorgaande jaarverslagen en halfjaarlijkse verslagen van de vennootschappen en de oprichtingsakte en statuten van de vennootschappen) zijn in Nederland gratis verkrijgbaar ten kantore van de Nederlandse vertegenwoordiger, BlackRock Investment Management (UK) Limited – Dutch Branch, Rembrandt Toren, 17e verdieping, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Nederland of telefonisch via de informatielijn van de Nederlandse vertegenwoordiger op +31(0)800 0233 466. Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het bij deze belegging behorende prospectus, de essentiële-informatiedocument ('EID') en het meest recente halfjaarverslag en de niet door een accountant goedgekeurde halfjaarrekening en/of het jaarverslag en de door de accountant goedgekeurde jaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de specifieke risico’s van deze vennootschap, zoals deze in de EID en in het door de vennootschap uitgegeven prospectus gespecificeerd zijn.

As an expert in the field of sustainable investing and environmental, social, and governance (ESG) criteria, I've been deeply immersed in the MSCI methodology and related concepts. My experience spans extensive research and practical application, giving me the necessary expertise to discuss the various aspects mentioned in the provided article.

Let's break down the key concepts used in the article:

  1. ESG Fund Ratings (ESG-fondsratings): This refers to the evaluation of a fund's performance based on environmental, social, and governance criteria. MSCI is known for providing ESG ratings that help investors assess a fund's sustainability and ethical practices.

  2. Maatstaven Index koolstofvoetafdruk: Translated as "Metrics Index Carbon Footprint," this likely pertains to the measurement of the carbon emissions associated with a particular investment or index. MSCI is known for incorporating carbon footprint metrics into its assessments.

  3. Onderzoek naar betrokkenheid bedrijfsleven: Translated as "Business Involvement Research," this likely involves investigating the extent to which businesses are involved in certain activities, possibly related to ESG criteria. MSCI may conduct such research to provide insights for investors.

  4. ESG gescreende Indexmethodologie: This translates to "ESG-screened Index Methodology," indicating a systematic approach to creating indices that consider ESG factors. MSCI is likely involved in developing indices that adhere to specific ESG screening criteria.

  5. ESG-controverses: Refers to controversies related to ESG practices. MSCI may analyze and report on ESG controversies surrounding companies or funds, helping investors make informed decisions.

  6. MSCI Impliciete Temperatuurstijging (ITR): Translated as "MSCI Implicit Temperature Increase (ITR)," this term could be related to MSCI's methodology for assessing the implicit temperature increase associated with a portfolio. It likely involves evaluating the climate impact of investments.

The article also touches upon the challenges faced by funds with ESG criteria, emphasizing the importance of understanding the screening processes applied by index providers. Furthermore, it mentions that certain information is provided by MSCI ESG Research LLC, a registered investment adviser, and highlights the limitations and disclaimers associated with the information provided.

In addition, the article includes a disclaimer from BlackRock Advisors (UK) Limited, indicating that the information is intended for Professional Clients and emphasizing the need for careful consideration of the provided information.

In summary, the article provides insights into MSCI's methodologies and considerations related to ESG criteria, along with disclaimers to ensure responsible and informed investment decisions.

iShares MSCI China UCITS ETF | ICHD (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Duane Harber

Last Updated:

Views: 6152

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Duane Harber

Birthday: 1999-10-17

Address: Apt. 404 9899 Magnolia Roads, Port Royceville, ID 78186

Phone: +186911129794335

Job: Human Hospitality Planner

Hobby: Listening to music, Orienteering, Knapping, Dance, Mountain biking, Fishing, Pottery

Introduction: My name is Duane Harber, I am a modern, clever, handsome, fair, agreeable, inexpensive, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.