Inwestowanie w ETF – jak zacząć? | Financer.com Polska (2024)

W tym tekście dowiesz się, co to jest ETF, jakie zalety i wady ma inwestowanie w ETF. Znajdziesz tu również krok po kroku, jak zacząć inwestowanie w ETF, a także jakie są rodzaje ETF-ów?

Inwestowanie w ETF w pigułce

 • Fundusz ETF (Exchange Traded Fund) to zbiór akcji lub innych papierów wartościowych, którymi można handlować na giełdzie jak akcjami.
 • Ceny akcji ETF zmieniają się przez cały dzień, gdy ETF jest kupowany i sprzedawany; różni się tym od funduszy inwestycyjnych, którymi handluje się tylko raz dziennie po zamknięciu rynku.
 • Fundusz ETF może zawierać akcje, obligacje, surowce takie jak złoto lub inne papiery wartościowe. Niektóre fundusze ETF śledzą indeks lub wdrażają inną z góry określoną strategię.
 • Zaletami inwestowania w fundusze ETF są niższe koszty w porównaniu z zakupem pojedynczych akcji, ogólnie dobra dywersyfikacja oraz łatwość i prostota inwestowania.

Co to jest ETF?

Na początek warto powiedzieć, co to są ETF‑y? Sama nazwa ETF to skrótowiec, który wziął się od pierwszych liter nazwy Exchange Traded Fund, co w tłumaczeniu na język polski oznacza giełdowy fundusz inwestycyjny.

ETF‑y to więc notowane na giełdzie fundusze, które działają w ten sposób, że naśladują wyniki osiągane przez inne aktywa, grupy aktywów lub określone indeksy giełdowe.

Cechą charakterystyczną przypisywaną ETF-om jest to, że są one notowane na giełdzie papierów wartościowych. Podlegają codziennej wycenie i jako takie mogą być kupowane i sprzedawane dokładnie tak samo, jak w przypadku akcji spółek giełdowych. Ostatecznie, bieżąca wycena danego ETF-a uzależniona jest od zachowania indeksu, koszyka akcji czy innych instrumentów, na które eksponowany jest fundusz ETF.

Inwestycje w ETF‑y polegają na tym, że przekazujesz wybranemu podmiotowi, zajmującemu się zarządzaniem takim funduszem, kapitał, a w zamian otrzymujesz tzw. jednostki uczestnictwa.

Za emisję jednostek w ETF-ach odpowiada fundusz, którego twórcą jest dane Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych – TFI. Jest ono odpowiedzialne również za zagwarantowanie odpowiedniej płynności obrotu na jednostkach ETF-ów. Giełdy w tym celu korzystają z usług animatorów rynku, a ich rolą jest składanie zleceń kupna i sprzedaży na jednostki ETF-ów.

Fundusze giełdowe inwestycyjne ETF działają właściwie w podobny sposób jak pozostałe fundusze inwestycyjne, ale różnica tkwi w tym, że ETF‑y są przedmiotem obrotu na giełdzie papierów wartościowych. Na parkietach giełdowych notowane są udziały w funduszach ETF.

Rodzaje funduszy ETF

Na początek warto poznać różne rodzaje takich funduszy. ETF‑y w odmienny sposób mogą naśladować zachowanie wybranych przez TFI aktywów. Wśród nich należy wymienić:

 • ETF‑y replikacji fizycznej – fundusz ETF będzie w takim przypadku naśladować zmiany wartości indeksu giełdowego, ponieważ zarządzające nim TFI będzie nabywać papiery wartościowe wchodzące w skład indeksu w odpowiednich proporcjach i dbać o to, by procentowy udział poszczególnych spółek był utrzymany na prawidłowym poziomie. TFI może też dokonywać dodatkowych transakcji, umożliwiających utrzymanie takiego udziału. Jeśli zarządzający funduszem ETF robią zakup dosłownie wszystkich walorów z indeksu, to mówi się o ETF-ach skonstruowanych na bazie metody pełnej replikacji.
 • ETF‑y replikacji syntetycznej – polegają na wykorzystaniu kontraktu swapowego (zabezpieczonego lub nadzabezpieczonego) pomiędzy „dostawcą” funduszu a kontrpartnerem.
 • ETF-y typu short – pozwalają na eksponowanie inwestycji na spadki cen określonych aktywów, co przypomina grę krótką na giełdzie. Najlepiej zdecydować się na tego rodzaju inwestycje w ETF‑y, kiedy przewidujesz pogorszenie się koniunktury na wybranym rynku.

Inny podział wyróżnia ETF‑y pod względem tego, jakie aktywa naśladują. Można wymienić:

 • Fundusze ETF indeksowe – naśladują indeksy giełdowe, co polega na inwestowaniu przez TFI zarządzającym takim funduszem ETF w te same papiery wartościowe, z których składa się dany indeks giełdowy. Przybierają przy tym te same proporcje dla akcji poszczególnych spółek. Dzięki takiej konstrukcji indeksowy fundusz ETF umożliwia nawet małym inwestorom podejmowanie wspólnych inwestycji, na które każdy pojedynczy inwestor nie mógłby sobie pozwolić, z uwagi na brak wystarczających środków finansowych na ten cel.
 • Fundusze konstruowane na podstawie koszyków spółek – TFI samodzielnie tworzy fundusz i jego skład, w celu odzwierciedlenia zachowania indeksu, na jakim się opiera.
 • Fundusz ETF wykorzystujący przy budowie portfela wszystkie albo tylko część spółek, które wchodzą w skład portfela, ale jednocześnie w innych proporcjach niż w przypadku indeksu.

Za punkt wyjścia w klasyfikacji funduszy ETF można wziąć instrumenty finansowe, na jakich opierają się ETF‑y. Pod tym względem wyróżnia się:

 • ETF na obligacje – odzwierciedlają cenowe zmiany konkretnych obligacji, czyli dłużnych papierów wartościowych.
 • ETF na akcje – fundusz inwestujący w wybrany koszyk akcji notowanych na giełdzie.
 • ETF na surowce – naśladujący zmianę ceny najważniejszych surowców na rynku, np. złota czy ropy naftowej.
 • ETF kryptowalutowy – fundusz bazujący na rynku kryptowalutowym i na wybranych do niego kryptowalutach takich jak Bitcoin czy Litecoin.

Dlaczego warto inwestować w fundusze ETF?

Celem podejmowanej inwestycji, niezależnie od tego, jakie walory są w tym przypadku przez Ciebie wybierane, jest osiągnięcie zysku przy założonym poziomie akceptowalnego ryzyka.

Jak wygląda inwestycja w ETF i czy w ogóle warto się tym zainteresować? Lokując swoje środki w fundusze typu ETF, tak naprawdę zyskujesz dostęp do giełdy, bez potrzeby nabywania akcji notowanych na parkiecie giełdowym spółek. Fundusze ETF są zarządzane pasywnie i mają na celu wypracować możliwie jak najbardziej zbliżony rezultat do wyników rynkowych.

ETF a akcje spółek giełdowych

Czy jednostki uczestnictwa w ETF‑ach należy traktować tak samo jak akcje spółek giełdowych? To zależy. Przede wszystkim ETF to narzędzie inwestycyjne, ale także podmiot zajmujący się emisją własnych akcji, nazywanych jednostkami uczestnictwa. Podlegają one notowaniom na giełdzie papierów wartościowych. Podobnie jak w przypadku akcji spółek giełdowych, jednostki ETF‑ów kupowane przez inwestora powodują, że ma on udział w całkowitych aktywach danego funduszu.

Natomiast z perspektywy zarówno spółki giełdowej, jak i funduszy ETF, pozyskane od uczestników/ graczy giełdowych środki finansowe są gromadzone i inwestowane.

Sam fundusz ETF nie jest uznawany za papier wartościowy, ale co innego, jeśli chodzi o jednostki uczestnictwa w funduszach ETF. One mają już status papierów wartościowych i pod tym względem są podobne do akcji. Certyfikaty inwestycyjne ETF-ów są notowane tak samo jak akcje na giełdzie i podlegają obrotowi. Wycena jednostek ETF odbywa się na bieżąco i ma wysoką płynność.

Występują jednak pewne różnice pomiędzy jednostkami ETF-ów a akcjami. Fundusz ETF nie emituje akcji, ale certyfikaty notowane na giełdzie.

Plusy i minusy inwestowania w ETF

Istnieje wiele cech inwestycji w ETF, które decydują o atrakcyjności tej metody lokowania środków. Sprawdź w poniższej tabeli, jakie czynniki przemawiają za podjęciem inwestycji w ETF? Zwróć uwagę jednocześnie na fakt, że tego rodzaju propozycje nie są wolne od ryzyka, co jest jednym z czynników będących ich wadą.

Zalety ETF‑ów

 • Niskie koszty wejścia w inwestycję
 • Niskie koszty inwestycji jako takiej
 • Prosty sposób na inwestycję w koniunkturę rynkową lub koniunkturę sektorową
 • Możliwość skutecznej dywersyfikacji portfela inwestycyjnego
 • Stosunkowo mniejsze ryzyko w porównaniu z inwestowaniem w pojedyncze akcje spółek
 • Udział w aktywach funduszu
 • Możliwość inwestowania bez przeznaczania na ten cel wysokich kwot z własnego kapitału
 • Możliwość uzyskania wypłaty zysku do podziału w ramach dywidendy

Wady ETF‑ów

 • Ryzyko rynkowe związane z dużymi wahaniami cenowymi indeksów bazowych
 • Ryzyko walutowe – dotyczy jedynie funduszy opartych na zagranicznych indeksach
 • Ryzyko emitenta – związane z ryzykiem usunięcia funduszu z giełdy
 • Aktywnie zarządzane fundusze ETF mają wyższe opłaty
 • Fundusze ETF skoncentrowane na jednej branży ograniczają dywersyfikację

Jak inwestować w ETF‑y?

Chcąc rozpocząć inwestowanie w ETF‑y, musisz mieć konto inwestycyjne, założone dla inwestora giełdowego. U wybranego brokera powinieneś otworzyć rachunek inwestycyjny. Pamiętaj, by wybrać takiego, który w swojej ofercie ma ETF‑y.

Kroki

1. Zdecyduj, które ETFy Cię interesują

2. Otwórz konto maklerskie

3. Zdeponuj pieniądze na swoje konto maklerskie

4. Kup ETFy

5. Zarządzaj swoim portfelem

Krok 1

Zdecyduj, które ETFy Cię interesują

ETFy są dostępne dla różnych indeksów, sektorów, surowców, obligacji, itp. Zdecyduj, które z nich najlepiej pasują do Twojego profilu ryzyka i celów inwestycyjnych.

Krok 2

Otwórz konto maklerskie

Aby inwestować w ETFy, musisz mieć konto maklerskie. Możesz to zrobić za pośrednictwem banku, brokera lub bezpośrednio przez dom maklerski.

Porównanie kont maklerskich

Krok 3

Zdeponuj pieniądze na swoje konto maklerskie

Przelej na nie środki, które zamierzasz zainwestować. Pamiętaj, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem, więc nie inwestuj więcej, niż jesteś w stanie stracić.

Krok 4

Kup ETFy

Znajdź symbol ETF, który Cię interesuje, i zdecyduj, ile jednostek chcesz kupić. Pamiętaj, że niektóre ETFy mogą mieć minimalną kwotę inwestycji.

Krok 5

Zarządzaj swoim portfelem

Z czasem możesz zdecydować się na zakup dodatkowych ETFów, aby dalej dywersyfikować swój portfel, lub sprzedać niektóre, które nie spełniają Twoich oczekiwań.

Gdzie kupić fundusze ETF?

ETF‑y możesz kupić za pośrednictwem wybranego brokera – polskiego lub zagranicznego, za pomocą platform elektronicznych czy aplikacji mobilnych.

Najlepiej wybrać do zakupu jednostek uczestnictwa w funduszach ETF brokera, którego działalność jest nadzorowana przez odpowiednie organy nadzorcze w danym kraju. Możesz inwestować w zagraniczne ETF‑y albo postawić na polskie. Zobacz, jakie masz możliwości w tym zakresie.

Porównanie kont maklerskich

Jeśli zastanawiasz się nad wyborem konta maklerskiego do inwestycji w ETFy, sprawdź nasze porównanie kont maklerskich.

Sprawdź porównanie kont maklerskich

ETF‑y polskie i zagraniczne

ETF‑y są obecne na polskim rynku giełdowym, jak i na zagranicznych giełdach, gdzie jest ich zdecydowanie więcej niż w Polsce. Warto podkreślić, że w całym 2022 roku globalna wartość aktywów, jakie zgromadzone zostały w funduszach typu ETF, przekroczyła zawrotną kwotę 10 bln dolarów amerykańskich. Dla porównania jeszcze w 2020 roku kwota ta wynosiła 6 bln USD, a w 2013 roku – 2,5 bln USD. Świadczy to o dynamicznym rozwoju rynku ETF-ów. Szacuje się, że na świecie, w ramach giełd papierów wartościowych notowanych, jest ponad 5,7 tys. funduszy typu ETF, które oparte są na różnego rodzaju indeksach.

Pobierz kod

<script src="https://financer.com/app/themes/financer-v2/assets/js/embedChart.js" type="text/javascript"></script><div id="embed-financer-chart" data-source="https://financer.com/pl" data-page="42158" data-chart="echarts" style="width:640px;height:420px;" data-type="bar" data-title="Inwestycje w fundusze ETF" data-subtitle="Kwota w bilionach dolarów zainwestowana w fundusze typu ETF na całym świecie." data-yaxis="Biliony dolarów $" data-xaxis="" data-link="Wykresy od Financer.com" data-name="[&quot;2003&quot;,&quot;2004&quot;,&quot;2005&quot;,&quot;2006&quot;,&quot;2007&quot;,&quot;2008&quot;,&quot;2009&quot;,&quot;2010&quot;,&quot;2011&quot;,&quot;2012&quot;,&quot;2013&quot;,&quot;2014&quot;,&quot;2015&quot;,&quot;2016&quot;,&quot;2017&quot;,&quot;2018&quot;,&quot;2019&quot;,&quot;2020&quot;,&quot;2021&quot;]" data-value="[&quot;0.2&quot;,&quot;0.28&quot;,&quot;0.42&quot;,&quot;0.58&quot;,&quot;0.87&quot;,&quot;0.72&quot;,&quot;1.04&quot;,&quot;1.31&quot;,&quot;1.35&quot;,&quot;1.77&quot;,&quot;2.28&quot;,&quot;2.67&quot;,&quot;2.9&quot;,&quot;3.42&quot;,&quot;4.69&quot;,&quot;4.68&quot;,&quot;6.19&quot;,&quot;7.74&quot;,&quot;9.94&quot;]"></div>

Kopiuj

Wśród inwestycji w zagraniczne fundusze ETF warto wymienić:

 • ETF na indeks DAC i S&P 500 – fundusz na indeksy największych spółek z rynku niemieckiego i amerykańskiego,
 • SPF 500 ETF – fundusz, który inwestuje w koszyk 500 największych amerykańskich spółek i odwzorowuje indeks S&P 500,
 • EMIM In ETF – iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS – fundusz ETF istniejący od 2014 roku, którego jednostki notowane są na giełdzie w Amsterdamie.

Polskie ETF

Do najważniejszych polskich funduszy typu ETF zalicza się Lyxor ETF WIG20 – pierwszy fundusz typu ETF na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Debiutował on 22 września 2010 roku i opiera się na indeksie 20 największych spółek z warszawskiej giełdy. Oprócz tego na polskiej giełdzie można inwestować w Beta ETF WIG20TR (Total Return), odwzorowujący zmiany wartości indeksu giełdowego WIG20 w czasie.

Jak opodatkowane są zyski z inwestycji w ETF?

Dokonywanie transakcji z udziałem ETF-ów wiąże się z koniecznością rozliczenia zysków z fiskusem. Efekty, czyli zyski lub straty, rozliczasz wspólnie na jednym druku PIT po zakończonym roku podatkowym. Sumę zysków i strat ze wszystkich inwestycji kapitałowych wykazujesz w formularzu PIT-38.

Zgodnie z polskimi przepisami fiskalnymi zysk kapitałowy oraz ewentualne dywidendy z tytułu funduszy ETF obarczone są podatkiem Belki w wysokości 19 proc., czyli podatkiem od zysków kapitałowych.

As a seasoned financial expert deeply immersed in the world of investments, particularly Exchange Traded Funds (ETFs), let me shed light on the comprehensive information presented in the article.

ETF Overview: Exchange Traded Funds, commonly known as ETFs, represent a collection of stocks or other securities that can be traded on the stock exchange like individual stocks. Unlike traditional investment funds, ETF prices fluctuate throughout the day as they are bought and sold. ETFs can include stocks, bonds, commodities such as gold, or other securities. Some ETFs track an index or follow a predetermined strategy.

Types of ETFs:

 1. Physical Replication ETFs: These funds mimic the changes in the value of a stock market index by purchasing the securities that make up the index in the correct proportions.

 2. Synthetic Replication ETFs: These funds use derivative instruments, such as swap contracts, to replicate the performance of an index.

 3. Short ETFs: These allow investors to profit from the decline in the prices of specific assets, resembling a short position in the stock market.

 4. Index ETFs: These replicate stock market indices, enabling even small investors to participate in diversified investments that might be challenging with individual stocks.

 5. Basket of Stocks ETFs: ETFs constructed based on a portfolio of selected stocks, either in the same or different proportions as the index.

Benefits of Investing in ETFs:

 • Lower Costs: ETFs generally have lower costs compared to purchasing individual stocks, making them a cost-effective investment option.

 • Diversification: ETFs provide diversification by holding a variety of assets, reducing the risk associated with investing in a single stock.

 • Ease of Trading: ETFs can be bought and sold on the stock exchange throughout the trading day, offering flexibility and liquidity.

How to Invest in ETFs:

 1. Select Desired ETFs: Choose ETFs based on your investment goals, risk tolerance, and market outlook.

 2. Open a Brokerage Account: To invest in ETFs, you need a brokerage account. Choose a broker that offers a variety of ETF options.

 3. Deposit Funds: Transfer the amount you want to invest into your brokerage account.

 4. Purchase ETFs: Find the ETF symbols you are interested in and decide the number of units to purchase. Execute the trade through your brokerage account.

 5. Portfolio Management: Monitor your investments, consider diversifying your portfolio, and adjust holdings as needed.

Pros and Cons of ETF Investing: Pros:

 • Low Entry Costs: ETFs have low initial investment requirements.

 • Diversification: They offer easy diversification across various assets.

 • Liquidity: ETFs can be bought or sold during market hours, providing liquidity to investors.

Cons:

 • Market Risk: ETFs are subject to market fluctuations.

 • Issuer Risk: There is a risk associated with the issuer's ability to keep the fund listed on the exchange.

 • Management Fees: Actively managed ETFs may have higher fees.

Tax Implications:

 • Taxation of Gains: Gains from ETF investments are subject to capital gains tax, typically at a rate of 19%.

In conclusion, investing in ETFs provides a convenient and diversified way to participate in the financial markets. The article covers various aspects, from understanding what ETFs are to the different types available and the steps involved in investing. Additionally, it highlights the benefits and risks associated with ETF investments, making it a comprehensive guide for both novice and experienced investors.

Inwestowanie w ETF – jak zacząć? | Financer.com Polska (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Corie Satterfield

Last Updated:

Views: 6134

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Corie Satterfield

Birthday: 1992-08-19

Address: 850 Benjamin Bridge, Dickinsonchester, CO 68572-0542

Phone: +26813599986666

Job: Sales Manager

Hobby: Table tennis, Soapmaking, Flower arranging, amateur radio, Rock climbing, scrapbook, Horseback riding

Introduction: My name is Corie Satterfield, I am a fancy, perfect, spotless, quaint, fantastic, funny, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.