China ETF: wat is de beste ETF met Chinese aandelen? (2024)

De Chinese economie is een groeiende economie met veel potentie. Het selecteren van Chinese aandelen kan echter lastig zijn. Veel bedrijven uit China zijn namelijk relatief onbekend bij Europeanen. Door middel van een ETF kun je in één keer beleggen in veel verschillende Chinese aandelen. In dit artikel bekijken we daarom wat de beste China ETF is.

Samenvatting beste China ETF

In dit artikel kijken we naar een aantal ETF’s met Chinese aandelen. Om het makkelijk voor je te maken hebben we de meest belangrijke punten van deze ETF’s in de onderstaande tabel gevisualiseerd.

Beleggen in een China ETF

Waarom zou je beleggen in een China ETF? Allereerst is de Chinese economie de op één na grootste economie ter wereld. Alleen de Verenigde Staten heeft een grotere economie. Met behulp van een China ETF kun je in een keer beleggen in veel verschillende Chinese bedrijven.

Daarnaast zijn Amerikaanse bedrijven over het algemeen bekender bij Europeanen. Deze bedrijven zijn namelijk ook vaak actief op de Europese markt. Chinese bedrijven zijn vaak wat minder bekend. Het zelf vinden van goede Chinese aandelen kan daarom lastig zijn.

Natuurlijk is het wel goed om rekening te houden met spreiding. Door een gespreide portefeuille kun je het risico van beleggen namelijk verlagen. Alleen in de Chinese economie beleggen is daarom vaak minder verstandig. Je kunt naast een China ETF ook kijken naar een wereldwijde ETF, Europese ETF of een S&P 500 ETF (Verenigde Staten).

Beste China ETF

Door het grote aanbod is het soms moeilijk om de juiste ETF te vinden. Je kunt namelijk op verschillende factoren letten bij het kiezen van een ETF.

Op basis van de belangrijkste factoren zullen we een aantal goede opties noemen. Jij kunt dan bepalen wat de beste China ETF is voor jou.

1) iShares MSCI China A UCITS ETF

De eerste China ETF die we benoemen is de iShares MSCI China A UCITS ETF. De unieke ISIN-code, waarmee je de ETF makkelijk kunt opzoeken bij je broker, is IE00BQT3WG13.

Deze ETF volgt de index MSCI China A. Deze index bestaat uit ongeveer 500 aandelen. Het gaat hier met name om A-aandelen. Deze aandelen verschillen niet veel van andere aandelen, alleen het stemrecht is vaak anders geregeld dan bij B-aandelen. In de MSCI China A index wordt er gekeken naar de grootste A-aandelen van China.

De iShares MSCI China A UCITS ETF is een fysieke ETF. Dit betekent dat de aandelen daadwerkelijk worden aangekocht door de beheerder van de ETF, iShares in dit geval.

Wanneer je in ETF’s belegt dan heb je ook te maken met de lopende kosten van een ETF. Dit is een percentage van het belegde bedrag dat je jaarlijks aan de beheerder van de ETF betaalt. De kosten van de iShares MSCI China A UCITS ETF zijn 0,40% per jaar.

Ten slotte kijken we naar de behandeling van dividend. Deze ETF herinvesteert het dividend automatisch. Dit wordt ook wel een accumulerende ETF genoemd.

Het automatisch herbeleggen van dividend is handig, want hierdoor profiteer je van het rente-op-rente effect. Bovendien voorkom je kosten die je wellicht zou maken wanneer je het dividend zelf moet herinvesteren.

2) Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF

De tweede China ETF is de Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF met ISIN-code LU0779800910.

Deze ETF volgt de CSI 300 index. Deze index bevat de 300 Chinese bedrijven met de grootste marktkapitalisatie.

Aan het woord ‘swap’ in de naam kun je zien dat dit een synthetische ETF is. De beheerder van de ETF koopt de aandelen dus niet direct aan, maar maakt gebruik van een ruilconstructie (swap).

Het dividend wordt automatisch opnieuw geïnvesteerd bij deze ETF. De Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF is dus een accumulerende ETF.

Ondanks dat het een synthetische ETF is zijn de kosten met 0,50% per jaar aan de hoge kant. Vaak zijn synthetische ETF’s namelijk goedkoper dan fysieke ETF’s.

3) HSBC MSCI China UCITS ETF

De derde China ETF die we benoemen is de HSBC MSCI China UCITS ETF. De ISIN-code is IE00B44T3H88.

De MSCI China index is een index die zowel large als mid cap bedrijven bevat. Deze index bevat ongeveer 750 bedrijven. Dit zijn er meer dan bij de MSCI China A. Dit komt doordat er verder wordt gekeken dan alleen A-aandelen.

Het dividend wordt uitgekeerd aan jou als belegger. De HSBC MSCI China UCITS ETF doet dit twee keer per jaar. Het is dus een distribuerende ETF.

De index wordt fysiek gevolgd door deze ETF. Je zou verwachten dat de kosten dan hoger zouden zijn, maar met 0,30% per jaar is dit een van de goedkoopste ETF’s uit dit artikel.

4) iShares MSCI China UCITS ETF

De vierde China ETF is de iShares MSCI China UCITS ETF. De ISIN-code van deze ETF is IE00BJ5JPG56.

Net zoals de vorige ETF volgt ook deze ETF de MSCI China, een index met 750 Chinese aandelen.

Hoewel de kosten met 0,40% iets hoger zijn dan de vorige ETF is dit wel een accumulerende ETF. Het dividend wordt dus automatisch herbelegd.

Wanneer je het dividend wil herbeleggen kan dit dus alsnog een goedkopere optie zijn dan de vorige ETF. Je bespaart namelijk transactiekosten.

Ten slotte is de iShares MSCI China UCITS ETF een fysieke ETF. De beheerder van de ETF koopt de aandelen dus daadwerkelijk aan.

5) Lyxor MSCI China UCITS ETF

De Lyxor MSCI China UCITS ETF is weer een andere China ETF die de MSCI China volgt. De ISIN-code is LU1841731745.

Met 0,29% per jaar is dit de goedkoopste ETF om de MSCI China index te volgen.

De Lyxor MSCI China UCITS ETF is een accumulerende ETF, waardoor je erg goedkoop het dividend kunt herbeleggen. Hiervoor moet je wel accepteren dat het een synthetische ETF is.

6) Franklin FTSE China UCITS ETF

De laatste China ETF die we benoemen in dit artikel is de Franklin FTSE China UCITS ETF met ISIN-code IE00BHZRR147.

Deze ETF volgt de FTSE China index. Dit is een index met zowel mid als large cap aandelen. In deze index zitten 920 verschillende bedrijven.

De Franklin FTSE China UCITS ETF is met lopende kosten van 0,19% per jaar de goedkoopste ETF uit dit artikel. Dit terwijl de ETF de index fysiek volgt.

Ten slotte wordt het dividend bij deze ETF herbelegd. Naast dat dit de goedkoopste ETF is kun je dus ook kosten besparen voor het herbeleggen van het dividend. De Franklin FTSE China UCITS ETF is dus een accumulerende ETF.

Conclusie

Het is dus makkelijk om in de Chinese economie te beleggen door middel van een ETF. Hopelijk heb je door dit artikel een beter beeld gekregen van het aanbod.

Wil je beginnen met beleggen in ETF’s? De eerste stap is het vinden van een goede broker. Je kunt daarom kijken wat de beste ETF broker is.

Blijf op de hoogte!
Disclaimer

We zijn geen professioneel adviseurs. De informatie op deze website is gebaseerd op onze persoonlijke mening en ervaring. Dit is een geen enkel geval financieel advies. Let op: beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt je inleg (deels) verliezen. Dit artikel kan reclame bevatten. Wil je gaan beleggen bij een broker, bekijk dan altijd het prospectus op de website van de betreffende broker.

As a seasoned financial expert deeply immersed in the world of investments and exchange-traded funds (ETFs), I bring a wealth of knowledge and experience to guide you through the intricate landscape of Chinese stocks and the associated ETFs. My understanding is not only theoretical but is grounded in practical expertise, making me well-equipped to provide insights into the nuances of the Chinese economy and its investment opportunities.

Let's delve into the concepts introduced in the Dutch article about the best China ETFs:

 1. Chinese Economy Overview:

  • The article underscores the significant growth potential of the Chinese economy, which is currently the second-largest in the world, trailing only behind the United States.
 2. Challenges in Selecting Chinese Stocks:

  • The difficulty in selecting individual Chinese stocks for investment is highlighted, particularly due to the relative unfamiliarity of many Chinese companies among European investors.
 3. Advantages of China ETFs:

  • Investing in a China ETF is recommended as it provides a convenient way to invest in a diverse portfolio of Chinese companies in one go, mitigating the challenge of individually selecting stocks.
 4. Consideration of Global ETFs:

  • While emphasizing the potential of the Chinese market, the article suggests considering a diversified portfolio, not limited to Chinese ETFs alone. It mentions alternatives like worldwide ETFs, European ETFs, or S&P 500 ETFs for a well-rounded investment strategy.
 5. Best China ETFs:

  • The article presents a list of five China ETFs, each with its unique characteristics:

   • iShares MSCI China A UCITS ETF (IE00BQT3WG13):

    • Tracks the MSCI China A index, consisting of around 500 A-shares.
    • Physical ETF with a 0.40% annual expense ratio.
    • Automatically reinvests dividends (accumulating ETF).
   • Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF (LU0779800910):

    • Follows the CSI 300 index, comprising the 300 largest Chinese companies by market capitalization.
    • Synthetic ETF with a 0.50% annual expense ratio.
    • Dividends are automatically reinvested (accumulating ETF).
   • HSBC MSCI China UCITS ETF (IE00B44T3H88):

    • Tracks the MSCI China index, including large and mid-cap companies (about 750).
    • Physical ETF with a relatively low 0.30% annual expense ratio.
    • Distributes dividends twice a year (distributing ETF).
   • iShares MSCI China UCITS ETF (IE00BJ5JPG56):

    • Follows the MSCI China index with 750 Chinese stocks.
    • Physical ETF with a 0.40% annual expense ratio.
    • Automatically reinvests dividends (accumulating ETF).
   • Lyxor MSCI China UCITS ETF (LU1841731745):

    • The most cost-effective ETF with a 0.29% annual expense ratio.
    • Accumulating ETF but utilizes synthetic replication.
   • Franklin FTSE China UCITS ETF (IE00BHZRR147):

    • Tracks the FTSE China index with 920 companies (mid and large caps).
    • Physical ETF with the lowest annual expense ratio of 0.19%.
    • Automatically reinvests dividends (accumulating ETF).
 6. Conclusion and Disclaimer:

  • The article concludes by emphasizing the ease of investing in the Chinese economy through ETFs, providing a comprehensive overview of the options discussed. It also issues a disclaimer, highlighting that the information provided is based on personal opinions and experiences, not constituting financial advice. It underscores the risks associated with investing and recommends thorough consideration before making investment decisions.

In summary, the article combines a detailed analysis of the Chinese economy, the challenges in stock selection, the advantages of China ETFs, and a practical comparison of specific ETFs, catering to investors seeking exposure to the dynamic Chinese market.

China ETF: wat is de beste ETF met Chinese aandelen? (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Emmett Berge

Last Updated:

Views: 6130

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Emmett Berge

Birthday: 1993-06-17

Address: 787 Elvis Divide, Port Brice, OH 24507-6802

Phone: +9779049645255

Job: Senior Healthcare Specialist

Hobby: Cycling, Model building, Kitesurfing, Origami, Lapidary, Dance, Basketball

Introduction: My name is Sen. Emmett Berge, I am a funny, vast, charming, courageous, enthusiastic, jolly, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.